Back to Top
 
 
 

Iorram (Gaelic Language Film) July 27/28 2021

https://www.ticketsource.co.uk/whats-on?q=dumfries%20iorram

Film Synopsis

The first cinema documentary entirely in Scots Gaelic, Iorram (Boat Song) is a lyrical portrait of the fishing community in Scotland’s Outer Hebrides, past and present.
Director Alastair Cole takes the audience on an immersive journey into the heart of a thousand-year-old community, blending observational footage shot over the past three years with archive sound recordings of stories and songs from the mid-20thcentury, set to an original score by acclaimed folk musician Aidan O’Rourke.
At the core of the film is an extraordinary trove of sound archive, recorded by pioneering Scottish ethnographers, who visited the Outer Hebrides to capture the hardship and romance of life lived in precarious balance with the sea. These newly restored recordings preserve an oral history of lore and legends, tall tales and tragedies, passed down through generations of Gaelic speakers reaching back hundreds of years.
This soundtrack from the past is accompanied by images of the working rhythm of the islands today, on land and on water. The tough realities of fishing and gutting in all weathers and seasons co-exist alongside superstitions and visions of mermaids, faerie folk and mysterious vanishing islands.
The first film score by Aidan O’Rourke (of multi-award-winning folk group Lau) weaves together sound and vision in an emotional and cinematic narrative of toil, laughter and loss.
The sea has always sustained this community, while also holding the power to ravage the lives of the families who rely upon it. The film offers whispers and shadows of people and tragic events long since gone, yet whose memory continues to shape life on the islands today. As Scotland and the UK enter a new future, this provides a reminder that the threads of history and identity at this furthest edge of the British Isles are woven, unmistakably, in the lyrical power of the Gaelic language.
The film has been produced by Bofa Productions and Tongue Tied Films, in association with MG ALBA and the support of the National Lottery through Creative Scotland. The film’s development also benefited from the support of Newcastle University, The University of Edinburgh, Film at Culture Lab, and the UK Economic and Social Research Council. 
 
~

Sionopsas den Fhilm

A’ chiad film aithriseachd gu tur ann an Gàidhlig, tha Iorram na dhealbh liriceach air Innse Gall, an-diugh agus an-dè. Tha an Stiùiriche, Alastair Cole, a’ toirt an luchd-amhairc air turas-bogaidh a-steach do chridhe coimhearsnachd a tha air maireadh 1,000 bliadhna, a’ measgachadh clàran fuaim tasglainn de ghuthan bhon t-àm a dh’fhalbh le iomhaighean de bheatha nan eilean san latha an-diugh agus ceòl ùr air a chruthachadh leis an neach-ciùil cliùiteach, Aidan O’Rourke.
Aig cridhe an fhilm tha stòras iongantach de thasglann fuaim, air a chlàradh le luchd-eitneòlais adhartach Albannach ann am meadhan an 20mh linn, a thadhal air na h-Eileanan an Iar airson glacadh cruadal agus romansachd beatha air a chur seachad ann an cothromachadh cugallach leis a’ mhuir.
Tha na clàraidhean seo a’ glèidheadh beul-aithris de dh’uirsgeulan, ràbhairtean agus cùisean-mulaid a thàinig sìos tro ghinealaichean de luchd-labhairt Gàidhlig.
An cois an traca-fuaime seo de ghuthan, sgeulachdan agus òrain bho na làithean a dh’fhalbh, tha ìomhaighean dhrùidhteach de ruitheam obrach làitheil nan eilean, air muir is tìr, air am filmeadh thairis air na trì bliadhna mu dheireadh.
Tha na cruadalan an cois a bhith ag iasgach agus a’ cutadh anns gach sìde agus ràithe beo taobh-ri-taobh le geasalanachd, seallaidhean de mhaighdinnean-mara, sìthichean agus eileanan à sealladh.
Tha a’ chiad sgòr-film le Aidan O’Rourke (bhon chòmhlan Lau a tha air iomadh duais a choisinn) a’ fighe fuaim agus ìomhaigh ri chèile ann an cunntas faireachail agus lèirsinneach air saothair, gàire agus call. Bha a’ mhuir a-riamh a’ beathachadh a’ choimhearsnachd seo, ged a bha a’ chumachd aice cuideachd beatha nan teaghlach a bha an urra rithe a chreachadh.
Tha am film a’ tabhainn cagairean agus faileasan de dhaoine agus de thachartasan duilich a ghabh àite o chionn fhada, cuimhneachain a tha fhathast a’ toirt buaidh air beatha nan eilean. Aig àm nuair a tha Alba agus an RA a’ coimhead ri àm ùr, tha seo mar chuimhneachan gu bheil snàithleanan eachdraidh agus fèin-aithne aig fìor oir Bhreatainn air am fighe, dha-rìribh, ann an cumhachd liriceadh a’ chànain Ghàidhlig.

Litir bheag tro Zoom.

Litir bheag tro “Zoom”. Would you be interesting in reading Roddy’s ‘wee letter’ together via zoom? We have been doing this for 10 weeks, and plan to do another 10 weeks, starting Tuesday 6th April @ 10am . Whatever level of Gaelic you have, but not suitable for a complete beginner. Please contact Andrew Wilson e-mail: beltie@me.com

Gàidhlig Dumgal goes online

A chàirdean,

 
Gàidhlig Dumgal goes online:  
1)  a beginners revision class  Barbara Lewis will cover topice from   https://learngaelic.scot/littlebylittle/index_units.jsp
 plan is weekly for 10 weeks starting week beginning 24th January;  cost is £30 for 10x 1 hour classes online via zoom.  Please say if you want to do this, and what time best suits you.  
Once it is deciding what time to do the class, you will need to  pay Gàidhlig Dumgal the £30 either by cheque to  
Christine Schofield 89 Moffat Road, Dumfries DG1 1PB
or by Standing order to our account Gàidhlig Dumgal Sort Code:  83-25-01 Account Number: 00170812  
 
2) a class to read the Litir bheag together, you need to be reasonably confident in reading Gaelic for this the class will be on Tuesday mornings @ 10am starting on Tuesday 26th January;  there is on charge, but you must be willing to have read the Litir bheag beforehand:  https://learngaelic.scot/litirbheag/index.jsp
if you want to join please let me know.
 
mar sin leibh
 
Anndra

Gaelic Classes

Hai a Chàirdean

sorry there have been no Gaelic classes for so long;  I fear it might be longer yet before we can meet up as we did before in Annan, Dumfries, Castle Douglas and Wigtown.  I hope after Easter  2021, and we will try and hold an AGM then for us and Fèis an Iar-Dheas, but it all depends on the infection rate coming down, which is outside our control as individuals.

Co-dhiu, there is always Duolingo,  and the course on https://learngaelic.scot/a1.jsp