Back to Top
 
 
 

Ceud Mile Fàilte gu Gàidhlig Dumgal / A Hundred Thousand Welcomes to Gàidhlig Dumgal

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Welcome to the Gàidhlig website. We are proud to support and promote the learning, speaking, writing and preservation of this language across Dumfries and Galloway.

Eachdraidh

Tha luchd-eachdraidh a deanamh a-mach gun robh seòrsa de Ghàidhlig ‘ga cleachdadh anns a’ Ghall-Ghàidhealaibh (sinn Siorrachdan Bhaile na h- Ùige, Chille Chuithbeirt agus na roinnean san iar de Shiorrachd Dhùn-Phris) ‘s ann an Carraig (sin an t-iarrdheas de Shiorrachd Air). Tha iad de ‘n bheachd gun do tòisich sin mun a 5mh linn agus gun do lean e gu eadar na bliadhnaichean 1600 agus 1800.

Chan eil sgeul air sgrìobhadh anns a’ chànan sin an-duigh ach corra fhacail ann am pàipearan laghail bho’n linn mheadhan-aoiseil. ‘S dòcha gun robh barrachd ceangal aig a’ chànan ri cànain na h-Eil;ean Mhannain agus Eireann a Tuath na Gàidhliga bha ac’ air a’ Ghàidhealtach no anns na h-Eilean a Siar.

Tha sin a’faighinn fianais nas motha gun robh Ghàidhlig anns an sgìre agus cho fada ‘s a bha sin a’ ruigeal bho aineaman àitheachan,mar eisimpleir, ‘Auchencairn’ (Siorrachd Chille Chuithbeirt agus Siorrachd Dhùn -Phris) =‘Achadh a’ Chuirn ‘. Tha e foilleasach cuideachd gu robh buaidh aig cànan na Lochlainnich agus, an-deidh sin, Ghàidhlig a’ thainig a Ceann-Tìr ‘s Arain. Tha e comasach gum bitheadh a’ Ghàidhlig sin nas fhaisg air a Ghàidhlig Albannach a th’aiginn an-duigh.

History

A form of Gaelic, ‘Galwegian Gaelic’, was spoken in Galloway (the former counties of Wigtownshire and the Stewartry of Kirkcudbright), in western Dumfriesshire and in Carrick (the southwestern part of Ayrshire) from around the 5th Century to sometime between 1600 and 1800.

No documents in the language survive apart from a few legal terms in medieval sources. It is possible the earlier forms were more closely-related to Manx and Ulster Gaelic than the Scottish Gaelic of the Highlands and Islands of Scotland.

Most of the evidence of the existence and extent of the language comes from place-names such as Auchencairn (Stewartry and Dumfriesshire) from ‘Achadh a’ Chùirn’ =’Field of the Cairn’. However there is also evidence of Norse and, possibly, later Gaelic influences from Kintyre and Arran. These later influences are likely to have been closer to what is now Scottish Gaelic.