Duillich cha chi taigh seinne Mhargaidh fosgailte oidhche Luain:  mar sin bidh an coineamh choitcheann bhliadhnail aig an àite coimhearsnachd CD.

Sorry the Market Inn will  not be open on Monday night, so the AGM will be in the Castle Douglas Community Centre 7pm  Monday 22nd May 2023

CASTLE DOUGLAS COMMUNITY CENTRE


Cotton Street, Castle Douglas , DG7 1AJ