Coinneamh Coitcheann Bliadhnail (Annual General Meeting ) 2019